USER NAME
PASSWORD
วิทยาเขต

 • >กรอกข้อมูล เพื่อเข้าสู่ระบบ
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด : 3
  บุคคลทั่วไป : 3
  สมาชิก : 0
  ระบบฐานข้อมูลเสวนาทางวิชาการ
  ธุรการ
  ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
  หน่วยงานบริการวิชาการ
  มก - ธกส
  TLO
  KU-BIC
  ระบบอินทราเน๊ต
  thaiipmart
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ
  news
  สบค
  Since Aug 10, 2010!

  Free Hit Counter by Pliner.Net
 • หนังสือแจ้งผลการต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย 53 ดาวน์โหลดได้ ที่นี่
  ขอแสดงความยินดี
             ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตคนใหม่นางสาวภูชิดา  สกุลรัตน์นักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานบริการวิชาการ 
  สาวเก่งที่สามารถแบ่งสรรปันเวลาจากที่วันจันทร์-ศุกร์ก็ต้องขมักเขม้นกับการงาน  พอวันหยุดแทนที่จะได้พักผ่อนก็เจียดเวลา
  ไปศึกษาจนสำเร็จใน สาขาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ   จากรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ


  โครงการผู้ประกอบการรู่นใหม่
  การจัดการเถาวัลย์ในอุทยานแห่งชาติบนพื้นฐานทางวิชาการ  เอกสารประกอบการสัมมนา

  เรื่อง “บทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นกับแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา”
    

             เมื่อวันศุกร์ที่  19 พฤศจิกายน   พ.ศ. 2553  ที่ผ่านมา  สำนักงานบริการวิชาการ  ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดงานสัมมนา เรื่อง "บทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นกับแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา"  ณ ห้องประชุม กำพล อดุลวิทย์   อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน    โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์  ท่านอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว   ซึ่งบรรยากาศภายในงานคับคั่งไปด้วยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำของประเทศ  และสื่อมวนชลกว่า 220 คน   ที่มาร่วมกันวิเคราะห์บทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นกับแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  จนได้ผลลัพธ์เป็นข้อสรุปจากการสัมมนาฯเพื่อเสนอต่อรัฐบาลนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป (ดาวน์โหลดสรุปผลการสัมมนา)
   

             สำหรับผู้สนใจท่านใดต้องการเอกสารข้อมูลประกอบการนำเสนอจากคณะวิทยากรสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้


   
  นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประธาน
  นายจรูญ เลาหเลิศชัย นักอุตุนิยมวิทยา 8 กรมอุตุนิยมวิทยา
  นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์   ผู้อำนวยการสำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  รศ.ดร.มงคล  รักษาพัชรวงศ์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รศ.ชัยวัฒน์  ขยันการนาวี  อาจารย์ประจำภาควิชาทรัพยากรน้ำ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        
  งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2553
                    ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นำผลงานของผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการดังนี้  : ระบบสื่อสารฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ , เลือดจระเข้แคปซูล , นวัตกรรมการผลิตไม้กินแมลงแบบครบวงจร  ในนิทรรศการ  " งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย  ประจำปี  2553  (TechnoMart  InnoMart  2010) "  ระหว่างวันที่  16 - 20  ตุลาคม  2553  ณ  ชาเลนเจอร์  2  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี    
         
  จดสิทธิบัตรผลงานวิจัย
     
     
     
    

                   เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553   สำนักงานบริการวิชาการ นำโดย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่าย
  บริการวิชาการ  นางสาวรัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ   นางนวกมล จีราคม
  หัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา และนางสาวเณริศา สัตโกวิท นักวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานและรับเกียรติเป็นวิทยากร
  บรรยายในหัวเรื่อง เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาและประโยชน์ที่จะได้รับจากสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรพร้อมการเขียนยกร่าง
  เพื่อขอจดสิทธิบัตรผลงานวิจัย    ในงานการประชุมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิจัยของบุคลากร เรื่อง
  การจดสิทธิบัตรผลงานวิจัย "45 ปีคณะวิทยาศาสตร์ 45 สิทธิบัตร"  ณ ห้องประชุม 402 อาคาร 25 ปี คณะวิทยาศาสตร์  

  เรียน คณะ/สำนักงาน/สถาบัน/ภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์
   
                   ตามภารกิจของสำนักงาบริการวิชาการ "สำนักงานบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานประสานงานกลางในการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีการดำเนินภารกิจในด้านการให้บริการวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของหน่วยงาน ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบ และมีความเป็นเอกภาพ "

                  ทางสำนัก จะมุ่งมั่นดำเนินภาระที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมที่จะเป็นหน่วยประสานงานให้การบริการวิชาการของ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ทุกหน่วย ให้เพิ่มพูนประสิทธิภาพจากการทำงานจริงที่รับมาจากภายนอก โดยจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของสำนักงาน ให้ทราบทั่วถึงทุกคณะโดยความรวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ หากมีบุคลากรท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีข้อเสนอแนะ งานบริการวิชาการ โปรดติดต่อโดยตรงได้ที่ทางสำนักงานบริการวิชาการ หรือ ติดต่อทางรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม E-mail : ffordrs@ku.ac.th


    ภาพประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือ มก-ธกส.
     
     
   

               

                   21 ต.ค 2553 เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน
                   และนำไปสู่การจัด Work shop เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการพัฒนาความต้่องการในอนาคต ตั้งแต่ปี 2554 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 27-28 พถศจิกายน 2553 วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีตัวแทนของทั้ง 2 ฝ่ายเข้าร่วมหารือเพื่อให้เป็นไปตามที่ ธกส. ต้องการและในองค์ความรู้ที่ มก จะดำเนินการให้ 


  โครงการ ThaiGAP
    

                  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา  ได้มีกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ ดำเนินการโครงการ ThaiGAP  
    ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย    ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง 3 หน่วยงาน
   คือ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   และสถาบันอาหาร    ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการให้มีการนำสินค้าเกษตร
  ของประเทศไทยไปสู่ตลาดโลกในระดับคุณภาพโดยการผลักดันให้เกิดเครือข่ายการผลิตพืชผักทางการเกษตร  
                 ในพิธีลงนามก็ได้รับเกียรติจากหัวหน้าของทั้ง 3 หน่วยงาน  มาเป็นร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
  อันได้แก่ รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมลงนามกับนายดุสิต นนทะนาคร
  ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

    
                 
  งานประชุม/เสวนา
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทดลองงานสิทธิบัตร (8 ต.ค. 52)
  เส้นทางวิชาการ (2 ส.ค. 52)
  ผลสรุปการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “จำนำ-ประกันราคา...ฤาแก้ปัญหาสินค้าเกษตรไทย” (17 ก.ค. 52)
  สรุปผลการประชุมประมวลองค์ความรู้และระดมความเห็น (25 เธกเธด.เธข. 52)
  ประกาศจากสำนักงานบริการวิชาการ (ล่าสุด)

                                                                     
  ข่าวสำนักงาน
   เอกสารเผยแพร่
  วารสารสำนักงานบริการวิชาการ