Untitled Document
บุคลากรสำนักงานบริการวิชาการ :

  ค้นหา :
   ผู้บริหาร
 
ชื่อ-สกุล :
ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก
ตำแหน่ง :
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
02-9428812-5 # 403
E-mail :
ffornil@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
#
E-mail :
ชื่อ-สกุล :
ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
#
E-mail :
ชื่อ-สกุล :
นางสาวรัตติญา ศริดารา
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 401
E-mail :
psdrts@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
นางนวกมล จีราคม
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการด้านกฎหมาย
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 511
E-mail :
psdnmm@ku.ac.th
   หัวหน้าหน่วยงาน
 
ชื่อ-สกุล :
นางสาววราภรณ์ ภายศรี
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานบริการวิชาการ
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8500-11 # 2050
E-mail :
psdwpps@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
นางอัจฉรินธร เกียรติทนงศักดิ์
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 501
E-mail :
psdprin@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
นางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน์
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 407
E-mail :
psdpmtr@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
นางรัตน์ศศิร์ สุนทรนิธิกุล
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานธุรการ
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 414
E-mail :
psdrss@ku.ac.th
   ที่ปรึกษา
 
ชื่อ-สกุล :
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา แก้วกัลยา
ตำแหน่ง :
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 403
E-mail :
-

Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402