Untitled Document
แนะนำหน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
1 . พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
3. บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ และเป็นเอกภาพ

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้คณะ/สำนัก/สถาบัน ดำเนินกิจกรรมให้บริการวิชาการอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก และในระดับนานาชาติให้เข้มแข็ง
3. พัฒนากลไกการให้ บริการวิชาการและระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคม

กลยุทธ์
1. เผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคลากรทางการวิจัย
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์
3. ติดตามและบริหารสัญญาให้เป็นไปตามข้อตกลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปขยาย
ผลเชิงพาณิชย์โดยกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ

กลยุทธ์
1 . เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาระกิจการบ่มเพาะธุรกิจ
2. พัฒนากลไกและกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ
3. สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการบ่มเพาะและการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย

 

Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402