Untitled Document
ดาวโหลด (Downloads) :

  ค้นหา :
งานทรัพยสินทางปัญญา
คู่มือการยื่นขอรับความด้านทรัพย์สินทางปัญญา
แบบฟอร์มขอรับความคุ้มครอง
ระเบียบ
แบบฟอร์มเชิงพาณิชย์
แบบฟอร์มการจัดสรรสิทธิประโยชน์ :
   แบบฟอร์มการจัดสรรสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แบบฟอร์มการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ :
   แบบฟอร์มแสดงความจำนงนำผลงานวิจัยไปขยายผลสู่เชิงพาณิชย์
   แบบฟอร์มแสดงความจำนงนำผลงานวิจัยไปขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ (แบบกรอกข้อมูลและพร้อม Print)
แบบฟอร์มข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับจดทะเบียน :
   ตัวอย่างการกรอบข้อมูลแบบฟอร์มข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับจดทะเบียน
   แบบฟอร์มข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับจดทะเบียน
   แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประดิษฐ์ เพื่อการบริหารและประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปํญญาของ มก.
ผลงานวิจัยที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง
ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานสู่เชิงพาณิชย์
ผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยข้าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9