Untitled Document
ดาวโหลด (Downloads) :

  ค้นหา :
งานพัฒนาธุรกิจ
การให้บริการและระเบียบข้อบังคับ
โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)
ทุนโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเชิงพาณชย์ฯ
โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันศึกษา (UBI)
โครงการ Talent Mobility
เอกสารประชาสัมพันธ์ :
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สวทน. (1)
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สวทน. (2)
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ TM@KU (1)
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ TM@KU (2)
   Banner TM for Internal A3
   Banner TM A4
   Power Point : Road Show โครงการ Talent Mobility
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2560
ระเบียบ หลักเกณฑ์ :
   มติคณะรัฐมนตรี
   KU หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรสายวิชาการไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
   สาระสำคัญ "ประกาศ สวทน." เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility
   นิยาม SME
   ขั้นตอนการดำเนินงาน TM@KU
แบบฟอร์ม :
   TM@KU-01 (1) ใบสมัคร TM (บุคลากร)
   TM@KU-01 (2) ใบสมัคร TM (ผู้ประกอบการ)
   TM-02 แบบวิเคราะห์ความต้องการบุคลากร TM ของผู้ประกอบการ
   TM-03 แบบการขอรับการสนับสนุนโครงการที่จะเข้าร่วม TM
   TM-04 (1) แบบติดตามระหว่างดำเนินงานโครงการ (นักวิจัย)
   TM-04 (2) แบบติดตามระหว่างดำเนินงานโครงการ (สถานประกอบการ)
   TM-04 (3) แบบติดตามระหว่างดำเนินงานโครงการ (TM Clearing House)
   TM-05 (1) แบบรายงานเมื่อสิ้นสุดการร่วมโครงการ (นักวิจัย)
   TM-05 (2) แบบรายงานเมื่อสิ้นสุดการร่วมโครงการ (สถานประกอบการ)
   TM-05 (3) แบบรายงานเมื่อสิ้นสุดการร่วมโครงการ (TM Clearing House)
   KU แบบการขอไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
   KU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
   KU สัญญาอนุญาตให้บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
   KU แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
โครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP
โครงการผู้ประกอบการนิสิต
สาระประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 506