Untitled Document
ดาวโหลด (Downloads) :

  ค้นหา :
งานบริการวิชาการ
แบบฟอร์มการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2559
เอกสารสำหรับการลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง
ตัวอย่างสรุปรายรับ-รายจ่าย (โครงการกลุ่ม 2)
กระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ
รายงานติดตามสถานภาพโครงการพัฒนาวิชาการ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการจ้างที่ปรึกษา
เอกสารการยกเว้นภาษี
ผลงานนวัตกรรมร่วมจัดแสดงในงานเกษตร์แฟร์ 2560
ตัวอย่างหลักการเขียนโครงการ (ฝึกอบรม ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ (กลุ่ม 2 ไม่ระบุผู้ขอรับบริการชัดเจน))
โครงการ Talent Mobility
เอกสารประชาสัมพันธ์ :
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สวทน. (1)
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สวทน. (2)
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ TM@KU (1)
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ TM@KU (2)
   Banner TM For Internal A3
   Banner TM A4
   Power Point : Road Show โครงการ Telent Mobility
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องการรับข้อเสนอส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน :
   มติคณะรัฐมนตรี
   KU หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรสายวิชาการไปปฎิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
   สาระสำคัญ "ประกาศ สวทน." เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility
   นิยามของ SME
   ขั้นตอนการดำเนินงาน TM@KU
แบบฟอร์ม :
   TM@KU-01 (1) ใบสมัครTM บุคลากร
   TM@KU-01 (2) ใบสมัครTM ผู้ประกอบการ
   TM-02 แบบวิเคราะห์ความต้องการบุคลากร TM ของผู้ประกอบการ
   TM-03 แบบการขอรับการสนับสนุนโครงการที่จะเข้าร่วม TM
   TM-04 (1) แบบติดตามระหว่างดำเนินงานโครงการ (นักวิจัย)
   TM-04 (2) แบบติดตามระหว่างดำเนินงานโครงการ (สถานประกอบการ)
   TM-04 (3) แบบติดตามระหว่างดำเนินงานโครงการ (TM Clearing House)
   TM-05 (1) แบบรายงานเมื่อสิ้นสุดการร่วมโครงการ (นักวิจัย)
   TM-05 (2) แบบรายงานเมื่อสิ้นสุดการร่วมโครงการ (สถานประกอบการ)
   TM-05 (3) แบบรายงานเมื่อสิ้นสุดการร่วมโครงการ (TM Clearing House)
   KU แบบขอไปปฎิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
   KU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปปฎิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
   KU สัญญาอนุญาตให้บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปปฎิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
   KU แบบรายงานผลการไปปฎิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9