Untitled Document
ดาวโหลด (Downloads) :

  ค้นหา :
งานบริการวิชาการ
แบบฟอร์มการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2559
เอกสารสำหรับการลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง
ตัวอย่างสรุปรายรับ-รายจ่าย (โครงการกลุ่ม 2)
กระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ
รายงานติดตามสถานภาพโครงการพัฒนาวิชาการ
ปีงบประมาณ 2560 :
   รายงานติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนตุลาคม 2559
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนธันวาคม 2559
   รายงานติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมกราคม 2560
   รายงานติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
   รายงานติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมีนาคม 2560
   รายงานติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนเมษายน 2560
   รายงานติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม 2560
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมิถุนายน 2560
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนกรกฏาคม 2560
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนสิงหาคม 2560
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนกันยายน 2560
เอกสารการยกเว้นภาษี
ผลงานนวัตกรรมร่วมจัดแสดงในงานเกษตร์แฟร์ 2560
ตัวอย่างหลักการเขียนโครงการ (ฝึกอบรม ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ (กลุ่ม 2 ไม่ระบุผู้ขอรับบริการชัดเจน))
โครงการ Talent Mobiltty
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9