Untitled Document
ดาวโหลด (Downloads) :

  ค้นหา :
งานบริการวิชาการ
แบบฟอร์มการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2559
เอกสารสำหรับการลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง
ตัวอย่างสรุปรายรับ-รายจ่าย (โครงการกลุ่ม 2)
กระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ
รายงานติดตามสถานภาพโครงการพัฒนาวิชาการ
ปีงบประมาณ 2561 :
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนตุลาคม 2560
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนธันวาคม 2560
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมกราคม 2561
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
   รายงานติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมีนาคม 2561
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมีนาคม 2561(เพิ่มเติม)
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนเมษายน 2561
ปีงบประมาณ 2560 :
   รายงานติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนตุลาคม 2559
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนธันวาคม 2559
   รายงานติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมกราคม 2560
   รายงานติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
   รายงานติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมีนาคม 2560
   รายงานติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนเมษายน 2560
   รายงานติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม 2560
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมิถุนายน 2560
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนกรกฏาคม 2560
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนสิงหาคม 2560
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนกันยายน 2560
รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนเมษายน 2561 :
นโยบายและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการจ้างที่ปรึกษา
เอกสารการยกเว้นภาษี
ผลงานนวัตกรรมร่วมจัดแสดงในงานเกษตร์แฟร์ 2560
ตัวอย่างหลักการเขียนโครงการ (ฝึกอบรม ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ (กลุ่ม 2 ไม่ระบุผู้ขอรับบริการชัดเจน))
โครงการ Talent Mobility
แบบฟอร์มประกาศนียบัตร
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 506