Untitled Document
ดาวโหลด (Downloads) :

  ค้นหา :
งานบริการวิชาการ
แบบฟอร์มการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2559
เอกสารสำหรับการลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง
ตัวอย่างสรุปรายรับ-รายจ่าย (โครงการกลุ่ม 2)
กระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ
รายงานติดตามสถานภาพโครงการพัฒนาวิชาการ
ปีงบประมาณ 2561 :
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนตุลาคม 2560
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนธันวาคม 2560
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมกราคม 2561
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
   รายงานติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมีนาคม 2561
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนเมษายน 2561
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม 2561
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนตุลาคม 2560(เพิ่มเติม)
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนพฤศจิกายน 2560(เพิ่มเติม)
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนธันวาคม 2560(เพิ่มเติม)
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมกราคม 2561(เพิ่มเติม)
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561(เพิ่มเติม)
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมีนาคม 2561(เพิ่มเติม)
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมิถุนายน 2561
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนกรกฎาคม 2561
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนสิงหาคม 2561
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนกันยายน 2561
ปีงบประมาณ 2560 :
   รายงานติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนตุลาคม 2559
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนธันวาคม 2559
   รายงานติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมกราคม 2560
   รายงานติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
   รายงานติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมีนาคม 2560
   รายงานติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนเมษายน 2560
   รายงานติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม 2560
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมิถุนายน 2560
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนกรกฏาคม 2560
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนสิงหาคม 2560
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนกันยายน 2560
ปีงบประมาณ 2562 :
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนตุลาคม 2561
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนธันวาคม 2561
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมกราคม 2562
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมีนาคม 2562
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนเมษายน 2562
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม 2562
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมิถุนายน 2562
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนกรกฎาคม 2562
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนสิงหาคม 2562
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนกันยายน 2562
ปีงบประมาณ 2563 :
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนตุลาคม 2562
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนธันวาคม 2562
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมกราคม 2563
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมีนาคม 2563
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนเมษายน 2563
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม 2563
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนมิถุนายน 2563
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนกรกฎาคม 2563
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนสิงหาคม 2563
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนกันยายน 2563
ปีงบประมาณ 2564 :
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนตุลาคม 2563
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
   รายการติดตามพัฒนาวิชาการประจำเดือนธันวาคม 2563
นโยบายและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการจ้างที่ปรึกษา
เอกสารการยกเว้นภาษี
ผลงานนวัตกรรมร่วมจัดแสดงในงานเกษตร์แฟร์ 2560
ตัวอย่างหลักการเขียนโครงการ (ฝึกอบรม ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ (กลุ่ม 2 ไม่ระบุผู้ขอรับบริการชัดเจน))
โครงการ Talent Mobility
แบบฟอร์มประกาศนียบัตร (ใช้ Google Chrome หรือ Firefox สำหรับดาวน์โหลด)
เพิ่มชื่อในระบบฐานข้อมูล (กรณีเป็นหัวหน้าโครงการ)
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 ของโครงการพัฒนาวิชาการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
แบบฟอร์มรายชื่อโครงการฝึกอบรม
ตัวอย่าง หนังสือรับรองผลงาน
ขั้นตอนปฏิบัติงานด้านภาระกิจบริการวิชาการ
โครงการบางกะเจ้า
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402