Untitled Document
ดาวโหลด (Downloads) :

  ค้นหา :
งานบริการวิชาการ
แบบฟอร์มการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ
หนังสือมอบอำนาจ วิทยาเขต (กำแพงแสน ศรีราชา สกลนคร) :
   หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอ ต่อรองราคา (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอ ต่อรองราคา (เกิน 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอ ต่อรองราคา (เกิน 5 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจให้ลงนามสัญญา และรับเงินค่าจ้าง (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจให้ลงนามสัญญา และรับเงินค่าจ้าง (เกิน 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจให้ลงนามสัญญา และรับเงินค่าจ้าง (เกิน 5 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอ ต่อรองราคา ลงนามสัญญา และรับเงินค่าจ้างตามสัญญา (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอ ต่อรองราคา ลงนามสัญญา และรับเงินค่าจ้างตามสัญญา (เกิน 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอ ต่อรองราคา ลงนามสัญญา และรับเงินค่าจ้างตามสัญญา (เกิน 5 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจให้รับเงินค่าจ้างตามสัญญา (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจให้รับเงินค่าจ้างตามสัญญา (เกิน 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจให้รับเงินค่าจ้างตามสัญญา (เกิน 5 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจแบบมีพยาน (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจแบบมีพยาน (เกิน 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจแบบมีพยาน (เกิน 5 ล้านบาท)
หนังสือมอบอำนาจ วิทยาเขตบางเขน (พร้อมส่งไฟล์มาที่ psdsna@ku.ac.th) :
   หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอ ต่อรองราคา (ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอ ต่อรองราคา (เกิน 5 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจให้ลงนามสัญญา และรับเงินค่าจ้าง (ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจให้ลงนามสัญญา และรับเงินค่าจ้าง (เกิน 5 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอ ต่อรองราคา ลงนามสัญญา และรับเงินค่าจ้างตามสัญญา (ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอ ต่อรองราคา ลงนามสัญญา และรับเงินค่าจ้างตามสัญญา (เกิน 5 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจให้รับเงินค่าจ้างตามสัญญา (ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจให้รับเงินค่าจ้างตามสัญญา (เกิน 5 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจแบบมีพยาน (ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
   หนังสือมอบอำนาจแบบมีพยาน (เกิน 5 ล้านบาท)
บันทึกข้อความ วิทยาเขต (กำแพงแสน ศรีราชา สกลนคร) :
   ขออนุมัติดำเนินโครงการ (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติดำเนินโครงการ (เกิน 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
   ขออนุมัติดำเนินโครงการ (เกิน 5 ล้านบาท)
   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (เกิน 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (เกิน 5 ล้านบาท)
   ขออนุมัติขยายระยะเวลา (ทุกวงเงิน)
   ขออนุมัติปิดโครงการ (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติปิดโครงการ (เกิน 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
   ขออนุมัติปิดโครงการ (เกิน 5 ล้านบาท)
   ขออนุมัติยกเลิกโครงการ (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติยกเลิกโครงการ (เกิน 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
   ขออนุมัติยกเลิกโครงการ (เกิน 5 ล้านบาท)
   ขอมอบอำนาจ (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   ขอมอบอำนาจ (เกิน 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
   ขอมอบอำนาจ (เกิน 5 ล้านบาท)
บันทึกข้อความ วิทยาเขตบางเขน :
   ขออนุมัติดำเนินโครงการ (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติดำเนินโครงการ (เกิน 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
   ขออนุมัติดำเนินโครงการ (เกิน 5 ล้านบาท)
   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (เกิน 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (เกิน 5 ล้านบาท)
   ขออนุมัติขยายระยะเวลา (ทุกวงเงิน)
   ขออนุมัติปิดโครงการ (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติปิดโครงการ (เกิน 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
   ขออนุมัติยกเลิกโครงการ (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติปิดโครงการ (เกิน 5 ล้านบาท)
   ขออนุมัติยกเลิกโครงการ (เกิน 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
   ขออนุมัติยกเลิกโครงการ (เกิน 5 ล้านบาท)
   ขอมอบอำนาจ (ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
   ขอมอบอำนาจ (เกิน 5 ล้านบาท)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2559
เอกสารสำหรับการลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง
ตัวอย่างสรุปรายรับ-รายจ่าย (โครงการกลุ่ม 2)
กระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ
รายงานติดตามสถานภาพโครงการพัฒนาวิชาการ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการจ้างที่ปรึกษา
เอกสารการยกเว้นภาษี
ผลงานนวัตกรรมร่วมจัดแสดงในงานเกษตร์แฟร์ 2560
ตัวอย่างหลักการเขียนโครงการ (ฝึกอบรม ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ (กลุ่ม 2 ไม่ระบุผู้ขอรับบริการชัดเจน))
โครงการ Talent Mobility
แบบฟอร์มประกาศนียบัตร (ใช้ Google Chrome หรือ Firefox สำหรับดาวน์โหลด)
เพิ่มชื่อในระบบฐานข้อมูล (กรณีเป็นหัวหน้าโครงการ)
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 ของโครงการพัฒนาวิชาการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
แบบฟอร์มรายชื่อโครงการฝึกอบรม
ตัวอย่าง หนังสือรับรองผลงาน
ขั้นตอนปฏิบัติงานด้านภาระกิจบริการวิชาการ
โครงการบางกะเจ้า
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402