Untitled Document
ดาวโหลด (Downloads) :

  ค้นหา :
งานบริการวิชาการ
แบบฟอร์มการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ
หนังสือมอบอำนาจ :
   หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอ ต่อรองราคา
   หนังสือมอบอำนาจให้ลงนามสัญญา
   หนังสือมอบอำนาจให้รับเงินค่าจ้างตามสัญญา
   หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอ ต่อรองราคา ลงนามสัญญา และรับเงินค่าจ้าง
   หนังสือมอบอำนาจให้ลงนามสัญญา และรับเงินค่าจ้าง
   หนังสือมอบอำนาจแบบมีพยาน
   บันทึกข้อความขอมอบอำนาจ วิทยาเขตบางเขน
   บันทึกข้อความขอมอบอำนาจ วิทยาเขต (กพส. สกลฯ ศรีราชา)
บันทึกข้อความ วิทยาเขตบางเขน :
   ขออนุมัติดำเนินโครงการ (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติดำเนินโครงการ (เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติปิดโครงการ (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติปิดโครงการ (เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติขยายระยะเวลา
   ขออนุมัติยกเลิกโครงการ (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติยกเลิกโครงการ (เกิน 3 ล้านบาท)
บันทึกข้อความ วิทยาเขต (กพส. สกลฯ ศรีราชา) :
   ขออนุมัติดำเนินโครงการ (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติดำเนินโครงการ (เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติปิดโครงการ (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติปิดโครงการ (เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติขยายระยะเวลา
   ขออนุมัติยกเลิกโครงการ (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
   ขออนุมัติยกเลิกโครงการ (เกิน 3ล้านบาท)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2559
เอกสารสำหรับการลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง
ตัวอย่างสรุปรายรับ-รายจ่าย (โครงการกลุ่ม 2)
กระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ
รายงานติดตามสถานภาพโครงการพัฒนาวิชาการ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการจ้างที่ปรึกษา
เอกสารการยกเว้นภาษี
ผลงานนวัตกรรมร่วมจัดแสดงในงานเกษตร์แฟร์ 2560
ตัวอย่างหลักการเขียนโครงการ (ฝึกอบรม ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ (กลุ่ม 2 ไม่ระบุผู้ขอรับบริการชัดเจน))
โครงการ Talent Mobility
แบบฟอร์มประกาศนียบัตร
เพิ่มชื่อในระบบฐานข้อมูล (กรณีเป็นหัวหน้าโครงการ)
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 ของโครงการพัฒนาวิชาการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402