Untitled Document
ข่าวทั่วไปทั้งหมด

**ประกาศผลการคัดเลือก** พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

**ประกาศ** รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

** รับสมัครงาน** รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการ UBI
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

***รับสมัครงาน***
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา(UBI)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการ UBI

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ UBI ตำแหน้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...


** รับสมัครงาน**

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Talent Mobility)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประกาศ สำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 โดย : งานธุรการ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
 โดย : งานธุรการ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

**ประกาศ** รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ


 โดย : งานธุรการ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558

 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2558 - 7 กุมภาพันธ์ 2558  คลิกที่นี่
 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

** การใช้ปากกาลงนามการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ **
สำนักงานบริการวิชาการ ใคร่ขอความร่วมมือหัวหน้าโครงการพัฒนาวิชาการ โปรดใช้ความระมัดระวังการเลือกใช้ปากกาในการลงลายมือชื่อเบิกจ่าย
 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

** ประกาศ ** ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559


 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

** เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ **

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 24 กุมภาพันธ์ 2557
 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับเกียรติบรรยาย

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์......
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "มหกรรมพลังงานทดแทนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
เมื่อระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา งานทรัพย์สินทางปัญญา.....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

** ด่วนที่สุด ** 

การออกใบเสร็จรับเงิน โครงการพัฒนาวิชาการ


 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานทรัพย์สินทางปัญญา  เดินสายบรรยายให้ความรู้ด้าน IP
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา คุณปุณนมาส ธรรมรัตน์ ได้รับเกียรติไปบรรยาย ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...


บรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการเพื่อยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการิวชาการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรม...
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) และบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...


** ด่วนที่สุด ** การปรับปรุงแบบฟอร์มการนำส่งเงินและเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการตามระบบ ERP
ปรับปรุงครั้งที่ 2
 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...


** ประกาศ** ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโครงการ Talent Mobility


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...


 ** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ **

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ Talent Mobility ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...


** ประกาศ** รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...


** ด่วนที่สุด ** ขอขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ขยายระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 - 15 มิถุนายน 2556  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

** ขอความอนุเคราะห์ **

กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและความต้องการเพิ่มเติมของผู้ใช้บริการ สบว.

เรียน ผู้ใช้บริการสำนักงานบริการวิชาการ
    สำนักงานบริการวิชาการขอขอบคุณที่ท่านให้โอกาสเราให้บริการท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้สำนักงานพัฒนาการบริการได้ดียิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจนี้ เพื่อสำนักฯ จักได้รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป
สำนักงานบริการวิชาการ [ คลิกที่นี่... ]
 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

+++ ข่าวดี +++

  การติดตามสถานะความคืบหน้าการเบิก-จ่่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

ขณะนี้สามารถติดตามสถานะความคืบหน้าการเบิก-จ่าย เงินโครงการพัฒนาวิชาการได้แล้วที่นี่ คลิกที่นี่ !!!
 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...


 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาวิชาการ 

เรื่อง "จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมช่วยป้องกันภัยพิบัติอย่างยั่งยืน" 

เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน  2555

 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

กิจกรรม ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ประจำเดือน สิงหาคม 2555
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดนิทรรศการ “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ : เส้นทางสู่กองทุนตั้งตัวได้”้
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

โครงการอบรมทักษะการ ประกอบอาชีพเบื้องต้น 

หลักสูตร " การเพาะเลี้ยงกล้าไม้พืชพลังงานทดแทน : อคาเซียและยูคาลิปตัส"

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมทักษะการ ประกอบอาชีพเบื้องต้น  หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงกล้าไม้พืชพลังงานทดแทน : อคาเซียและยูคาลิปตัส”  ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2555  ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคกลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาการประกอบอาชีพเบื้องต้นแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ให้เกิดความตระหนักในความเป็นผู้ประกอบการ มีแนวคิด ทักษะในการประกอบธุรกิจ และเพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าสู่กองทุนตั้งตัวได้ตามนโยบายของรัฐบาล
 โดย : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศ สำนักงานบริการวิชาการ
เรียน ผู้ใช้บริการสำนักงานบริการวิชาการ
 
สำนักงานบริการวิชาการขอขอบคุณที่ท่านให้โอกาสเราให้บริการท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้สำนักงานพัฒนาการบริการได้ดียิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจนี้ เพื่อสำนักฯ จักได้รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป
สำนักงานบริการวิชาการ [ คลิกที่นี่... ]
 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลเทคโนโลยีและผลงานนวัตกรรม
         ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบนโยบายให้สำนักงานบริการวิชาการเป็นผู้รวบรวมผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกผลงานให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในโครงการกองทุนตั้งตัวได้ รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  ทั้งนี้  เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการรวบรวมผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้น  จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมจัดส่งข้อมูลผลงานดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์  ดังนี้

          ๑. เป็นผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ๒. มีชิ้นงานสามารถนำมาจัดแสดงได้

          ๓. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาสังคมหรือนำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้

โดยจัดส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร และ CD ตามแบบฟอร์มรายละเอียดในการนำเสนอผลงานวิจัยที่แนบมาพร้อมนี้  และส่งกลับมาที่งานบริการวิชาการ  สำนักงานบริการวิชาการ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๕


Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402