Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

kuservice_งานวิจัยใช้ได้จริงจากหิ้งสู่ห้าง 

คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์


พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการบ่มเพาะธุรกิจระหว่าง KU Business Incubation Center กับ Agriculture Technology Research Institute, Taiwan เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-13.30 น.  ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...


บุคลากรงานพัฒนาธุรกิจและงานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เข้ารับการฝึกอบรม "การใช้โปรแกรมประเมินผลงานวิจัย" เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. ได้จัดประชุมเจรจาการอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์"กรรมวิธีการผลิตใบบัวบกที่มีสารออกฤทธิ์ปริมาณสูง"

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562เวลา 09.30 - 11.00  น.ณ ห้องประชุม404 ชั้น4

 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

บุคลากรศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เข้ารับการฝึกอบรม "การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Internet ผ่านแอพพลิเคชั่น" เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงาน จาก สถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจาก University of the Philippines Los Banos เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. จัดโครงการฝึกอบรม "การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)" ครั้งที่ 2 ให้กับผู้ประกอบการใหม่ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) TOR62 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00-18.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานนพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ฝึกอบรม "การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)" เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. ให้กับผู้ประกอบการใหม่ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) TOR2562  

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ร่วมประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้ง 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมประภาจักษ์ ศุภนิติ AD907 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ต้อนรับ รศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ และ อ.ธนพัฒน์ เกิดสุข ซึ่งได้นำนิสิตปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์และนิสิตปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

นางทิภาภรณ์ อุตรารัชต์กิจ หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. ให้สัมภาษณ์คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ศึกษาดูงาน ณ สถาบันค้นคว้าทางเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology Research Institute : ATRI) ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

บรรยากาศการจัดแสดงผลงานของ โครงการ Innovation Hubs Agriculture & Food


Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402