Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

kuservice_งานวิจัยใช้ได้จริงจากหิ้งสู่ห้าง 

คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์


เข้าร่วมประชุมหารือโครงการพี่เลี้ยง (TLO)
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นางสาวรัตติญา ศริดาราผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ นางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน์ ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก
ประชุมผู้ประกอบการครั้งที่1/2562 เพื่อแจ้งผลการประเมินและแจ้งผลการกลั่นกรองผู้ประกอบการใหม่ TOR 2562 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก.

ร่วมกับกลุ่มนิสิต KU Startup Club จัดกิจกรรม "KU Startup Camp ครั้งที่ 3 ายใต้โครงการหน่วยบ่มเพะาวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก.

เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก.

จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน(ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2562 หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าปลาสวยงาม (ปลากัด)


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

**ประกาศ**
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพ
เบื้องต้น ประจำปี 2562 หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการผลิต
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าปลาสวยงาม (ปลากัด)"


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก.

จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน(ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น)ประจำปี 2562 หลักสูตร "การทำธุรกิจการผลิตน้ำปลาหวานและน้ำพริกเผากุ้งบรรจุขวดพร้อมบริโภค"


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก.


และกลุ่มนิสิต KU Startup Club ร่วมกับชุมนุมนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มก.
จัดโครงการ UHack Kasetsart ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 5 - 7 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม XL Naplab chula ซอยจุฬาฯ 6
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402