Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

kuservice_งานวิจัยใช้ได้จริงจากหิ้งสู่ห้าง 

คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์


ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ต้อนรับ รศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ และ อ.ธนพัฒน์ เกิดสุข ซึ่งได้นำนิสิตปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์และนิสิตปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

นางทิภาภรณ์ อุตรารัชต์กิจ หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. ให้สัมภาษณ์คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ศึกษาดูงาน ณ สถาบันค้นคว้าทางเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology Research Institute : ATRI) ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานบ่มเพาะธุรกิจของคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการใหม่ (4 ราย) เข้ารับการกลั่นกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะในโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา TOR62 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ร่วมกับกลุ่มนิสิต KU Startup Club จัดกิจกรรม "ศาสตร์แห่งการ Pitch พิชิตใจนักลงทุน" ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคารไอยูพีนานาชาติ ตึก 17 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานพัฒนาธุรกิจ และงานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ แนะนำการดำเนินกิจกรรมให้กับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00-21.00 น. ณ ห้องเรียนปริญญาโท ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ประชุมกลั่นกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา TOR62 เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำนิสิตผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย "Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP" ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ร่วมกับกลุ่มนิสิต KU Startup Club จัดกิจกรรม "จุดเริ่มต้นแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Intro to Startup)" ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อกำหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. แนะนำและประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ พร้อมนำผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์ฯ ออกรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9) 


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ประชุมหารือการดำเนินกิจกรรมชมรมผู้ประกอบการนิสิต (KU Startup Club) ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2560 รอบ 18 เดือน (1 มีนาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561) ต่อคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศน์ 

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

บรรยากาศการจัดแสดงผลงานของ โครงการ Innovation Hubs Agriculture & Food


Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402