Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
**ประกาศ**รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ประจำปี 2561 

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

**ประกาศ**รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น ประจำปี 2561 หลักสูตร "การทำธุรกิจจากการเลี้ยงไส้เดือน" ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอบรม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

**รับสมัครนิสิต มก. ทุกคณะและชั้นปีจำนวนจำกัด**ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ร่วมกับ KU Startup Club จัดโครงการ KU Startup Boost Camp ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2561 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม...รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เรียนเชิญร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการ

เรื่อง  อาหารปลอดภัย จากผู้ผลิต...ถึงผู้บริโภคอย่างไร

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561   เวลา 12.30-16.30น.

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  อาคารสารนิเทศ 50 ปี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียน ฟรี ที่นี่ฟรี...จำนวน 40 ท่านเท่านั้น...ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร "การทำธุรกิจจากการเลี้ยงไส้เดือน" ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอบรม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สมัครได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 4 พฤษาคม 2561 สอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8925

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมแผนธุรกิจโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องอบรม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

บรรยากาศการจัดแสดงผลงานของ โครงการ Innovation Hubs Agriculture & Food


**ประกาศ**ขอแจ้งยกเลิกกำหนดการสัมภาษณ์และการจัดทำ Power Point นำเสนอ และขอให้ผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมแผนธุรกิจในโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ประจำปี 2561

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovation Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ประจำปี 2561

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup Inspiration and Workshop ภายใต้โครงการแข่งขัน Startup ระดับชาติ Startup Thailand League เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

***ประกาศ***รับสมัครผู้ประกอบการ (จดทะเบียนนิติบุคคล) ที่ต้องการเติบโตและโอกาสทางธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ปี 2561...มีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 26 มีนาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2942-8925


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน (UBI) TOR60 รอบ 12 เดือน และนำผู้ประกอบการใหม่เข้ารับการกลั่นกรองเพื่อรับการสนับสนุนจากโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 11-12.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ชั้น 3 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. เข้าร่วมงาน THAI-BISPA Day 2018 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ณ อา ยัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกบูธประชาสัมพันธ์และแนะนำโครงการ Business Brotherhood ในงาน "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0/2018" เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 07.00-19.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วิทยาเขตบางเขน  

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนการตลาดสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่" เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-20.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา สำนักงานบริการวิชาการ มก. 
.
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

KU Startup Talk...เปิดโลกเปิดประสบการณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

โครงการสัมมนา "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง" ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ...ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 506