Untitled Document
Untitled Document
 
จำนวนผู้เข้าชม :
33269
เริ่มนับ 01/10/2018
Untitled Document

kuservice_งานวิจัยใช้ได้จริงจากหิ้งสู่ห้าง 

คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์

 โดย :
 
 

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ต้อนรับ รศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ และ อ.ธนพัฒน์ เกิดสุข ซึ่งได้นำนิสิตปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์และนิสิตปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

นางทิภาภรณ์ อุตรารัชต์กิจ หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. ให้สัมภาษณ์คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ศึกษาดูงาน ณ สถาบันค้นคว้าทางเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology Research Institute : ATRI) ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานบ่มเพาะธุรกิจของคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการใหม่ (4 ราย) เข้ารับการกลั่นกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะในโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา TOR62 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

 
Untitled Document

ข่าวล่าสุด :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2560 รอบ 18 เดือน (1 มีนาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561) ต่อคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศน์ 
 

ข่าวน่าสนใจ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:: เว็ปไซต์เดิมคลิกที่นี่ .........
 หน่วยงานภายใน
 
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402