Untitled Document
Untitled Document
 
จำนวนผู้เข้าชม :
15386
เริ่มนับ 01/10/2018
Untitled Document

kuservice_งานวิจัยใช้ได้จริงจากหิ้งสู่ห้าง 

คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์

 โดย :
 
 

....

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานบ่มเพาะธุรกิจของคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการใหม่ (4 ราย) เข้ารับการกลั่นกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะในโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา TOR62 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ร่วมกับกลุ่มนิสิต KU Startup Club จัดกิจกรรม "ศาสตร์แห่งการ Pitch พิชิตใจนักลงทุน" ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคารไอยูพีนานาชาติ ตึก 17 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

งานพัฒนาธุรกิจ และงานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ แนะนำการดำเนินกิจกรรมให้กับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00-21.00 น. ณ ห้องเรียนปริญญาโท ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 โดย : งานธุรการ
 
 

 
Untitled Document

ข่าวล่าสุด :

 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2560 รอบ 18 เดือน (1 มีนาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561) ต่อคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศน์ 
 

ข่าวน่าสนใจ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:: เว็ปไซต์เดิมคลิกที่นี่ .........
 หน่วยงานภายใน
 
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402