• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
จันทร์, 06 ก.พ. 2023
You are here:
บทเรียนจากเหตุการณ์พิบัติภัยดินถล่ม แนวทางในการป้องกันและฟื้นฟู PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 13:21 น.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นสถาบันการศึกษา ที่มีภารกิจหลักด้านหนึ่งคือ

การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบกับ

สภาวะเศรษฐกิจและสังคมอย่างสูงจึงได้จัดโครงการเสวนาเรื่อง  

“บทเรียนจากเหตุการณ์พิบัติภัยดินถล่ม แนวทางในการป้องกันและฟื้นฟู"

ขึ้นเพื่อเป็นเวทีกลางในการระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะในเชิงข้อเท็จจริงและเชิงวิชาการ

ในวันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น

ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์อาคารสารนิเทศ๕๐ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขในอนาคต

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 14:22 น.