วัตถุประสงค์ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 04:12 น.

วัตถุประสงค์

1. เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการจัด การในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี                         

2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาและการเจรจาในเรื่องสิทธิประโยชน์รวมทั้งการนำผลงานวิจัย ไปขยายผลสู่ภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์                          

3. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน                          

4. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 06:49 น.