วิสัยทัศน์/พันธกิจ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 04:08 น.

วิสัยทัศน์ "ขยายผลงานวิจัยสู่ธุรกิจ    ร่วมทุนผู้ผลิตและผู้ประกอบการ     อีกบริหารทรัพย์สินทางปัญญา   นำพาสิทธิประโยชน์สู่มหาวิทยาลัย"  

พันธกิจ

1. ดำเนินการและพัฒนาธุรกิจการวิจัย ทั้งในระดับบ่มเพาะเทคโนโลยี หน่วยธุรกิจทดลอง

   และหน่วยธุรกิจเต็มรูปจากการขยายผลโครงการวิจัยทุกสาขาของมหาวิทยาลัย                             

2. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาแล้วและพัฒนาต่อยอดจากทุกแหล่งทุน ร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคธุรกิจเอกชน                             

3. ดำเนินการและประสานงาน หน่วยปฏิบัติการและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับองค์กรภาครัฐ

   เพื่อสร้างและเพิ่มจำนวนรวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่พัฒนาจากฐานความรู้ อันเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนและพึ่งพาตนเอง                             

4. ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา และบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ อันเกิดจากการวิจัยพัฒนา

    และถ่ายทอดเทคโนโลยีทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ                              

5. ให้บริการทางวิชาการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 06:49 น.