• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
เสาร์, 27 ก.พ. 2021
You are here:
หลักการและเหตุผล.. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:04 น.

โครงการจัดตั้งหน่วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการโดย สำนักงานบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เริ่มดำเนินการภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2539

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากแหล่งทุนต่างๆ

ไปขยายผลเพื่อให้เกิดคุณค่าในเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิต รวมทั้งการบริหารจัดการด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมด้านการวิจัยและบุคลากรทางการวิจัย นักวิจัย

มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และได้สร้างผลงานการวิจัยที่มีคุณค่า และได้รับการยอมรับจากสังคม แต่บางโอกาสที่

ผลงานวิจัยส่วนใหญ่สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เฉพาะทางเท่านั้นยังมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอีกจำนวนมาก

ไม่สามารถถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อการพัฒนาและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์   ได้อย่างทันท่วงที ปัญหาที่พบคือ การขาดความเชื่อมโยง

ระหว่างผู้วิจัยและผู้ใช้ผลงานวิจัยการมีหน่วยงานกลางที่จะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ดำเนินการวิจัยและผู้นำผลการวิจัย

ไปใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญผลจากการวิจัยและพัฒนา นำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ๆ ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมนำไปสู่การขอรับความคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอดเทคโนโลยีขยายผลเชิงพาณิชย์ และการจัดการสิทธิประโยชน์จากการขยายผลเชิงพาณิชย์

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:14 น.