• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
พุธ, 17 ส.ค. 2022
You are here:
เกี่ยวกับ TLO
หลักการและเหตุผล.. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:04 น.

โครงการจัดตั้งหน่วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการโดย สำนักงานบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เริ่มดำเนินการภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2539

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากแหล่งทุนต่างๆ

ไปขยายผลเพื่อให้เกิดคุณค่าในเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิต รวมทั้งการบริหารจัดการด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมด้านการวิจัยและบุคลากรทางการวิจัย นักวิจัย

มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และได้สร้างผลงานการวิจัยที่มีคุณค่า และได้รับการยอมรับจากสังคม แต่บางโอกาสที่

ผลงานวิจัยส่วนใหญ่สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เฉพาะทางเท่านั้นยังมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอีกจำนวนมาก

ไม่สามารถถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อการพัฒนาและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์   ได้อย่างทันท่วงที ปัญหาที่พบคือ การขาดความเชื่อมโยง

ระหว่างผู้วิจัยและผู้ใช้ผลงานวิจัยการมีหน่วยงานกลางที่จะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ดำเนินการวิจัยและผู้นำผลการวิจัย

ไปใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญผลจากการวิจัยและพัฒนา นำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ๆ ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมนำไปสู่การขอรับความคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอดเทคโนโลยีขยายผลเชิงพาณิชย์ และการจัดการสิทธิประโยชน์จากการขยายผลเชิงพาณิชย์

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:14 น.
 
วัตถุประสงค์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 04:12 น.

วัตถุประสงค์

1. เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการจัด การในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี                         

2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาและการเจรจาในเรื่องสิทธิประโยชน์รวมทั้งการนำผลงานวิจัย ไปขยายผลสู่ภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์                          

3. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน                          

4. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 06:49 น.
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 04:08 น.

วิสัยทัศน์ "ขยายผลงานวิจัยสู่ธุรกิจ    ร่วมทุนผู้ผลิตและผู้ประกอบการ     อีกบริหารทรัพย์สินทางปัญญา   นำพาสิทธิประโยชน์สู่มหาวิทยาลัย"  

พันธกิจ

1. ดำเนินการและพัฒนาธุรกิจการวิจัย ทั้งในระดับบ่มเพาะเทคโนโลยี หน่วยธุรกิจทดลอง

   และหน่วยธุรกิจเต็มรูปจากการขยายผลโครงการวิจัยทุกสาขาของมหาวิทยาลัย                             

2. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาแล้วและพัฒนาต่อยอดจากทุกแหล่งทุน ร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคธุรกิจเอกชน                             

3. ดำเนินการและประสานงาน หน่วยปฏิบัติการและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับองค์กรภาครัฐ

   เพื่อสร้างและเพิ่มจำนวนรวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่พัฒนาจากฐานความรู้ อันเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนและพึ่งพาตนเอง                             

4. ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา และบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ อันเกิดจากการวิจัยพัฒนา

    และถ่ายทอดเทคโนโลยีทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ                              

5. ให้บริการทางวิชาการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 06:49 น.
 
ติดต่อเรา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 04:08 น.

สำนักงานบริการวิชาการ
อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9
โทรสาร 0-2942-8737

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:07 น.