• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
จันทร์, 06 ก.พ. 2023
You are here:
ข่าวกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เดือนกรกฎาคม 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2012 เวลา 02:59 น.

โครงการสัมมนาเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจภาคกลางตอนล่าง
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละหน่วยบ่มเพาะภายในเครือข่ายฯ
ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

          ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. สำนักงานบริการวิชาการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจภาคกลางตอนล่าง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละหน่วยบ่มเพาะภายในเครือข่ายฯ ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกหน่วยบ่มเพาะภายในเครือข่ายฯ และระดมสมองเพื่อพัฒนาหน่วยบ่มเพาะ หารือแนวทางการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของเครือข่าย พร้อมสรุปผลเพื่อเสนอแนวทางการปฏิบัติและพัฒนา UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่างซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ ๑๐ สถาบัน ให้มีความเข้มแข็ง และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

******************************

โครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร “การแปรรูปเนื้อสุกร : หมูทุบ หมูสวรรค์ หมูฝอย แคบหมู” ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2555


            ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร “การแปรรูปเนื้อสุกร : หมูทุบ หมูสวรรค์ หมูฝอย แคบหมู” ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2555  ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมี  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาการประกอบอาชีพเบื้องต้นแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ให้เกิดความตระหนักในความเป็นผู้ประกอบการ มีแนวคิด ทักษะในการประกอบธุรกิจ และเพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าสู่กองทุนตั้งตัวได้ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยมี อ.ปราโมทย์ ธรรมรัตน์, อ.สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม และคณะ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร

            กิจกรรมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร “การแปรรูปเนื้อสุกร : หมูทุบ หมูสวรรค์ หมูฝอย แคบหมู” มีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาเน้นในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อสุกร ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร วิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน การคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนและควบคุมกระบวนการผลิต       การลงทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมการฝึกปฏิบัติจริง  โดยหลังจากการฝึกอบรม คาดว่า ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถประกอบธุรกิจได้เองโดย.....ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2012 เวลา 09:24 น.