วิสัยทัศน์ ปรัชญา ภารกิจ และวัตถุประสงค์ พิมพ์

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มุ่งมั่นบริการ  ประสานภารกิจ  เพื่อนำองค์ความรู้  สู่เชิงพาณิชย์และสังคม


ภารกิจ

ประสานงานกลางให้กับหน่วยงานภายนอกและภายใน  ในด้านบริการวิชาการ  การดำเนินงานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา   และการขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์


ปรัชญา
    
     ระดมความเชี่ยวชาญ ประสานให้เกิดองค์ความรู้พัฒนาสู่ทรัพย์สินทางปัญญา


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อประสานงานกลางในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการครบวงจรภายในหน่วยงานเดียว  โดยใช้รูปแบบของการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อนำความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของหน่วยงานให้บริการได้อย่างเป็นระบบ และมีความเป็นเอกภาพ
     
  2. เพื่อบริหารจัดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัย  รวมทั้งนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์
     
  3. เพื่อขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยใช้กลไกการบ่มเพาะธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญา
     
  4. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลงานบริการวิชาการ  และงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยฯ