• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
ศุกร์, 24 มี.ค. 2023
You are here:
ยุทธศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

1 . พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.  เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
3.  บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ  และเป็นเอกภาพ

กลยุทธ์

1.  ส่งเสริมให้คณะ/สำนัก/สถาบัน  ดำเนินกิจกรรมให้บริการวิชาการอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
2.  เสริมสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก    และในระดับนานาชาติให้เข้มแข็ง
3. พัฒนากลไกการให้ บริการวิชาการและระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคม

กลยุทธ์

1.   เผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคลากรทางการวิจัย      
2.   ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์
3.   ติดตามและบริหารสัญญาให้เป็นไปตามข้อตกลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปขยายผลเชิงพาณิชย์โดยกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ 

กลยุทธ์

1 . เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาระกิจการบ่มเพาะธุรกิจ   
2.  พัฒนากลไกและกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ
3.  สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการบ่มเพาะและการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 07:44 น.