ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลเทคโนโลยีและผลงานนวัตกรรม พิมพ์

ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลเทคโนโลยีและผลงานนวัตกรรม

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบนโยบายให้สำนักงานบริการวิชาการเป็นผู้รวบรวมผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกผลงานให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในโครงการกองทุนตั้งตัวได้ รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้  เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการรวบรวมผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้น  จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมจัดส่งข้อมูลผลงานดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์  ดังนี้

๑.      เป็นผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒.      มีชิ้นงานสามารถนำมาจัดแสดงได้

๓.      สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาสังคมหรือนำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้

โดยจัดส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร และ CD ตามแบบฟอร์มรายละเอียดในการนำเสนอผลงานวิจัยที่แนบมาพร้อมนี้  และส่งกลับมาที่งานบริการวิชาการ  สำนักงานบริการวิชาการ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๕