• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
จันทร์, 06 ก.พ. 2023
You are here:
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลเทคโนโลยีและผลงานนวัตกรรม PDF พิมพ์ อีเมล

ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลเทคโนโลยีและผลงานนวัตกรรม

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบนโยบายให้สำนักงานบริการวิชาการเป็นผู้รวบรวมผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกผลงานให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในโครงการกองทุนตั้งตัวได้ รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้  เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการรวบรวมผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้น  จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมจัดส่งข้อมูลผลงานดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์  ดังนี้

๑.      เป็นผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒.      มีชิ้นงานสามารถนำมาจัดแสดงได้

๓.      สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาสังคมหรือนำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้

โดยจัดส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร และ CD ตามแบบฟอร์มรายละเอียดในการนำเสนอผลงานวิจัยที่แนบมาพร้อมนี้  และส่งกลับมาที่งานบริการวิชาการ  สำนักงานบริการวิชาการ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
การสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว PDF พิมพ์ อีเมล

การสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว ภายใต้หัวข้อ “การใช้ปุ๋ยในนาข้าว : เคมีหรืออินทรีย์” โดยมีผู้ร่วมอภิปราย คือ ศ.เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ (ที่ปรึกษาสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยฯ) ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ(นักวิชาการอิสระ) และดร.สมปอง หมื่นแจ้ง (นักวิชาการกรมวิชาการเกษตร) และ ศ.พิเศษ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ (มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ผู้สนใจเข้าร่วม กรุณาส่งใบแจ้งความจำนงเข้าร่วม มายังมูลนิธิฯ ภายในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555 (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

ทั้งนี้สามารถ ดาวน์โหลดรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2012 เวลา 03:46 น.
 
ข่าวกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เดือนกรกฎาคม 2555 PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการสัมมนาเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจภาคกลางตอนล่าง
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละหน่วยบ่มเพาะภายในเครือข่ายฯ
ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

          ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. สำนักงานบริการวิชาการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจภาคกลางตอนล่าง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละหน่วยบ่มเพาะภายในเครือข่ายฯ ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกหน่วยบ่มเพาะภายในเครือข่ายฯ และระดมสมองเพื่อพัฒนาหน่วยบ่มเพาะ หารือแนวทางการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของเครือข่าย พร้อมสรุปผลเพื่อเสนอแนวทางการปฏิบัติและพัฒนา UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่างซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ ๑๐ สถาบัน ให้มีความเข้มแข็ง และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

******************************

โครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร “การแปรรูปเนื้อสุกร : หมูทุบ หมูสวรรค์ หมูฝอย แคบหมู” ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2555


            ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร “การแปรรูปเนื้อสุกร : หมูทุบ หมูสวรรค์ หมูฝอย แคบหมู” ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2555  ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมี  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาการประกอบอาชีพเบื้องต้นแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ให้เกิดความตระหนักในความเป็นผู้ประกอบการ มีแนวคิด ทักษะในการประกอบธุรกิจ และเพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าสู่กองทุนตั้งตัวได้ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยมี อ.ปราโมทย์ ธรรมรัตน์, อ.สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม และคณะ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร

            กิจกรรมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร “การแปรรูปเนื้อสุกร : หมูทุบ หมูสวรรค์ หมูฝอย แคบหมู” มีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาเน้นในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อสุกร ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร วิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน การคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนและควบคุมกระบวนการผลิต       การลงทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมการฝึกปฏิบัติจริง  โดยหลังจากการฝึกอบรม คาดว่า ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถประกอบธุรกิจได้เองโดย.....ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2012 เวลา 09:24 น.