Untitled Document
งานทรัพยสินทางปัญญา
 หน้าหลัก
โครงสร้าง
ภารกิจ
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
เกี่ยวกับ TLO
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การให้บริการ
ขอบเขตการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา
ผลการดำเนินงาน
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
website สืบค้นฐานข้อมูล
สรุปผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์
แคตตาล๊อคผลงานวิจัย
1.ให้คำแนะนำแก่อาจารย์ นักวิจัยในเรื่องความรู้เบื้องต้นของทรัพย์สินทางปัญญา

2.ให้คำแนะนำในการเขียนคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรแก่อาจารย์  นักวิจัย

3.ให้ คำแนะนำการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น แก่นักวิจัยที่มีความประสงค์ขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา

4.ประสาน และดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานหรือบริษัทที่มี ความต้องการขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402