Untitled Document
งานทรัพยสินทางปัญญา
 หน้าหลัก
โครงสร้าง
ภารกิจ
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
เกี่ยวกับ TLO
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การให้บริการ
ขอบเขตการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา
ผลการดำเนินงาน
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
website สืบค้นฐานข้อมูล
สรุปผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์
แคตตาล๊อคผลงานวิจัย
โครงการจัดตั้งหน่วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการโดย สำนักงานบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เริ่มดำเนินการภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2539

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากแหล่งทุนต่างๆ

ไปขยายผลเพื่อให้เกิดคุณค่าในเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิต รวมทั้งการบริหารจัดการด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมด้านการวิจัยและบุคลากรทางการวิจัย นักวิจัย

มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และได้สร้างผลงานการวิจัยที่มีคุณค่า และได้รับการยอมรับจากสังคม แต่บางโอกาสที่

ผลงานวิจัยส่วนใหญ่สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เฉพาะทางเท่านั้นยังมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอีกจำนวนมาก

ไม่สามารถถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อการพัฒนาและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์   ได้อย่างทันท่วงที ปัญหาที่พบคือ การขาดความเชื่อมโยง

ระหว่างผู้วิจัยและผู้ใช้ผลงานวิจัยการมีหน่วยงานกลางที่จะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ดำเนินการวิจัยและผู้นำผลการวิจัย

ไปใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญผลจากการวิจัยและพัฒนา นำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ๆ ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมนำไปสู่การขอรับความคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอดเทคโนโลยีขยายผลเชิงพาณิชย์ และการจัดการสิทธิประโยชน์จากการขยายผลเชิงพาณิชย์

Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402