Untitled Document
งานบริการวิชาการ
 หน้าหลัก
โครงสร้าง
ภารกิจ
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
เสวนา/สัมมนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การว่าจ้างที่ปรึกษา
การปฎิบัติงาน
Untitled Document
    บุคลากร งานบริการวิชาการ
ชื่อ-สกุล :
นางสาววราภรณ์ ภายศรี
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานบริการวิชาการ
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8500-11 # 2050
E-mail :
psdwpps@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
นางสาวลาภมณี รักแจ้ง
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 404
E-mail :
psdlnr@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
นางสาวมลฤดี ศรีแตงอ่อน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8500-11 # 2051
E-mail :
psdmds@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
นางสาวสุวิดา พรหมมา
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
029428812-5 # 410
E-mail :
psdsiphr@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
นางเสาวนีย์ อังครัตนไตร
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นดยบายและแผน
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
2050-2051 และ 1936 # 410
E-mail :
psdsna@ku.ac.th
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402