Untitled Document
งานบริการวิชาการ
 หน้าหลัก
โครงสร้าง
ภารกิจ
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
โครงการบางกะเจ้า
เสวนา/สัมมนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การว่าจ้างที่ปรึกษา
การปฎิบัติงาน

      

Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402