Untitled Document
งานธุรการ
 หน้าหลัก
โครงสร้าง
บุคลากร
ภารกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
แผนความต่อเนื่อง
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
** ประกาศด่วนที่สุด ** แจ้งย้ายห้อง
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับ-จ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ มก. วิทยาเขตบางเขน
ประจำปีงบประมาณ 2557

วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00-14.00 น.
ขอย้ายห้องจากเดิม ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา
ขอเปลี่ยนเป็นห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา

 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและสำรวจความต้องการ
เรียน ผู้ใช้บริการสำนักงานบริการวิชาการ
       สำนักงานบริการวิชาการขอขอบคุณที่ท่านให้โอกาสเราให้บริการท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมา  เพื่อให้สำนักงานสามารถพัฒนาการบริการได้ดียิ่งขึ้นและเหมาะสมกับความต้องการของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ และแบบสำรวจความต้องการนี้  เพื่อสำนักบริการวิชาการ จักได้รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อไป [คลิกที่นี่]

 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

รับสมัครงาน ด่วน!
สำนักงานบริการวิชาการ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

แบบฟอร์มประกอบการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2559 นิทรรศการ "เกษตรศาสตร์นำไทย สู้ภัยแล้ง"


 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประกาศ การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไป จำนวน 12 รายการประกาศเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ
ด้วยวิธีเจาะจงราคา

 

หมดเขต ภายใน 26 ธันวาคม 2560 นี้เท่านั่น


**ขอเชิญชวนเที่ยวงานเกษตรแฟร์ 2563**

ชมผลงานนวัตกรรม และการเสวนาทางวิชาการ
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
  ** ด่วนทีสุด ** รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้


รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สำนักงานบริการวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง
 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

KM : การรับ-จ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ มก.

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรับ-จ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ มก.วิทยาเขตบางเขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

** แจ้งปิดทำการ ** ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2557

เนื่องจาก สำนักงานบริการวิชาการ จัดโครงการสัมมาทิฐิบุคลากร ประจำปี 2557  ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2557 จึงขอปิดทำการในวันที่  27-28 มีนาคม 2557   และจักเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม  2557

 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

แผนผังแสดงที่ตั้งผลงานนวัตกรรม บนอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
แผนผังแสดงที่ตั้งผลงานนวัตกรรม บนอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

สำนักงานอธิการบดี เข้าเยี่ยมชมผลงานรางวัลโครงการพัฒนาปรับปรุงงาน

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานบริกากรวิชาการได้รับเกียรติจากสำนักงานอธิการบดี นำคณะบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี เข้าเยี่ยมชมผลงานที่สำนักงานบริการวิชาการ ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาปรับปรุงงานของ สำนักงานบริการวิชาการ
 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...


** การจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ **
    เนื่องจากปัจจุบันการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาวิชาการ มีกระบวนการหลายขั้นตอน เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาวิชาการ สามารถปฏิบัติได้รวดเร็วขึ้น สนองตอบความต้องการของผู้รับบริหาร สำนักงานบริการวิชาการ จึงขอกำหนดแนวทางในการเบิก-จ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ
 โดย : งานธรุการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประกาศ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอให้เสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
** ด่วนที่สุด** การปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการนำส่งและเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการตามระบบ ERP


 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

สวัสดีปีใหม่ 2556

 โดย : งานธุีการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402