Untitled Document
งานธุรการ
 หน้าหลัก
โครงสร้าง
บุคลากร
ภารกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
แผนความต่อเนื่อง
Untitled Document
    บุคลากร งานธุรการ
ชื่อ-สกุล :
นางรัตน์ศศิร์ สุนทรนิธิกุล
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานธุรการ
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 414
E-mail :
psdrss@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
นางสาวสมฤทัย พันธบุตร
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 416
E-mail :
psdstpb@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
นางสาวภูชิดา สกุลรัตน์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 417
E-mail :
psdpds@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
นางสิริดาว จันทรสุข
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 420
E-mail :
psdsdj@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
ณัฏฐ์รมณ แสนเสนา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 418
E-mail :
psdppsa@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
ณันท์นภัส อาจหาญ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 412
E-mail :
psdpra@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
นางกานดา เขียวรัตน์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการพัสดุ
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 419
E-mail :
psdkdk@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
นางสาวตุ๊กตา สามสาลี
ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 417
E-mail :
psdttsl@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
นางหวล ศรีสังวาลย์
ตำแหน่ง :
แม่บ้าน
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 410
E-mail :
psdhoun@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
นายสนอง คล้ายหนองลี
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 417
E-mail :
psdsng@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
นายวัธนชัย สาตจีนพงษ์
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 417
E-mail :
psdwcsp@ku.ac.th
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402