ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2563 (รอบคัดเลือก)

ประชุมคณะกรรมการฯ รอบตัดสิน ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563

ณ ห้องประชุม 1-3 ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

1.ประกาศผลการตัดสินฯ ชุดที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมตารางนำเสนอผลงาน

2.ประกาศผลการตัดสินฯ ชุดที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พร้อมตารางนำเสนอผลงาน

3.ประกาศผลการตัดสินฯ ชุดที่ 3 สาขามนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมตารางนำเสนอผลงาน

4.รายละเอียดการจัดแสดงผลงาน

5.ใบมอบฉันทะ