ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. ต้อนรับอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน