ลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย

เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดจากสมุนไพรและกรรมวิธีการผลิต