รับรางวัล IP Champion ประจำปี 2563

รูปบรรยายกาศ : http://www.pr.ku.ac.th/pr_pic/image/09%20September%2063/150963%20IP%20Champion/index.html