ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน "โครงการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2563" ครั้งที่ 2

เอกสารดาวน์โหลด

1.ประกาศ มก. เรื่อง การรประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2563

2.กำหนดการ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2563 **คลิกที่นี่**

3.แนวทางการพิจารณาและเกณฑ์การตัดสินการประกวดนวัตกรรม มก.พ.ศ.2563  **คลิกที่นี่**

4.ใบสมัคร พร้อมหนังสือรับรองผลงาน