** ด่วนทีสุด ** รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

** ประกาศ** รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

 

     ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด ด้านล่าง และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-11.30 น. และเวลา 13.00-15.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบ

1. ประกาศรับสมัคร ++ คลิกที่นี่ ++

2. ใบสมัคร ++ คลิกที่นี่ ++

3. คำรับรอง ++ คลิกที่นี่ ++