** ขอความอนุเคราะห์ **

กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและความต้องการเพิ่มเติมของผู้ใช้บริการ สบว.

เรียน ผู้ใช้บริการสำนักงานบริการวิชาการ สำนักงานบริการวิชาการ
         ขอขอบคุณที่ท่านให้โอกาสเราให้บริการท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้สำนักงานพัฒนาการบริการได้ดียิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจนี้ เพื่อสำนักฯ จักได้รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป สำนักงานบริการวิชาการ ++ คลิกที่นี่ ++