ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ศึกษาดูงาน ณ สถาบันค้นคว้าทางเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology Research Institute : ATRI) ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561