ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานบ่มเพาะธุรกิจของคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.