ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการใหม่ (4 ราย) เข้ารับการกลั่นกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะในโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา TOR62 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.