งานพัฒนาธุรกิจ และงานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ แนะนำการดำเนินกิจกรรมให้กับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00-21.00 น. ณ ห้องเรียนปริญญาโท ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.