ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ประชุมกลั่นกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา TOR62 เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.