ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ร่วมกับกลุ่มนิสิต KU Startup Club จัดกิจกรรม "จุดเริ่มต้นแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Intro to Startup)" ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์