ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อกำหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ