ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ประชุมหารือการดำเนินกิจกรรมชมรมผู้ประกอบการนิสิต (KU Startup Club) ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.