ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2560 รอบ 18 เดือน (1 มีนาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561) ต่อคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศน์