**รับสมัครนิสิต มก. ทุกคณะและชั้นปีจำนวนจำกัด**ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ร่วมกับ KU Startup Club จัดโครงการ KU Startup Boost Camp ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2561 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม...รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

*     โครงการ

**    กำหนดการ

***  ใบสมัคร