ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. เข้าร่วมงาน THAI-BISPA Day 2018 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ณ อา ยัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ กรุงเทพฯ