ฟรี...จำนวน 40 ท่านเท่านั้น...ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร "การทำธุรกิจจากการเลี้ยงไส้เดือน" ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอบรม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สมัครได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 4 พฤษาคม 2561 สอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8925

*     ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

**    กำหนดการอบรม

***   แผนที่อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

**** โครงการ