ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ขอเชิญชวนนิสิต มก. ทุกระดับชั้น ทุกคณะ (3-5 คน/ทีม) ส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม "Start to Startup" เพื่อเฟ้นหา Idea ธุรกิจดีๆ ออกบูธงานวันเกษตรแห่งชาติ 2561 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2561

*    อนุมัติโครงการฯ

**   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

***  แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน