ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานบ่มเพาะ (UBI) TOR60 รอบ 6 เดือน และกลั่นกรองผู้ประกอบการใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.45-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม