ผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์บอกเล่าประสบการณ์และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 506/1 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.